Відділ економічного розвитку
Кагарлицької районної державної адміністрації

Положення про відділ економічного розвитку Кагарлицької районної державної адміністрації

1. Відділ економічного розвитку Кагарлицької районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне галові райдержадміністрації, департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.

 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами головного управління економіки облдержадміністрації , рішеннями обласної та районної ради а також цим Положенням.

3. Основним завданням відділу є участь у :

3.1. Реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на території району.

3.2. Реалізації в районі державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму на території району.

3.3. Формуванні і проведенні державної регіональної політики.

3.4. Проведенні разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації державної зовнішньо-економічної політики.

3.5. Забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку торгівлі та послуг.

3.6. Проведенні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики.

3.7. Забезпеченні реалізації державної цінової політики.

3.8. Забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна.

3.9.Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань.

4.2. Виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки програм;

4.3. Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує та забезпечує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, національних, державних, регіональних, галузевих програм, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил району;

4.4. Бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації

4.5. Розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації.

4.6. Готує пропозиції з питань підготовки відповідних показників діяльності підприємств і організацій для прогнозування бюджетних надходжень , ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів району.

4.7. Бере участь у складанні необхідних балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці і розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства).

4.8. Бере участь у межах своєї компетенції в підготовці головному управлінню облдержадміністрації пропозиції щодо регулювання цін в окремих галузях, сприяє регулюванню цін на продукцію монопольних утворень на регіональному ринку, забезпечує реалізацію державної цінової політики.

4.9. Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку , умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та розвитку підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, розробляє разом з громадськими організаціями підприємців районні програми підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню.

4.10. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції підприємств району у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з країнами СНД та ЄС, подає головному управлінню облдержадміністрації відповідні пропозиції.

4.11. Бере участь в установленому порядку в межах своєї компетенції у переговорах з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні.

4.12. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання що діють на території району.

4.13.Виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні та реєстраційно-дозвільні функції.

4.14.Бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах.

4.15.Сприяє реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, в тому числі готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів , найважливіших будов виробничого призначення ,природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери надсилає пропозиції підприємств і організацій щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери головному управлінню економіки облдержадміністрації.

4.16.Аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку мережі фірмових магазинів та мережі підприємств побуту.

4.17.Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності, і за дорученням головного управління економіки облдержадміністрації – підприємств, що перебувають у державній власності.

4.18.Бере участь у реалізації регіональної політику сфері управління майном комунальної власності територіальних громад району в межах делегованих повноважень.

4.19.Готує голові райдержадміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління.

4.20.Готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення.

4.21.Розробляє пропозиції, спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації, щодо фінансово-економічного обслуговування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, а також формування регіональних замовлень .

4.22.Бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, зокрема коштів місцевих бюджетів:

 • проводить моніторинг здійснення запланованих закупівель;
 • надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель;
 • звітує перед головним управлінням економіки обласної державної адміністрації про проведені торги.

4.23.Надсилає підприємствам і організаціям інформацію , яка надходить до відділу, щодо впровадження нових технологій, підвищення технічного рівня виробництва, якості продукції.

4.24.Бере участь у виконанні заходів щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою.

4.25.Розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

4.26.Бере участь спільно з відповідними службами районної державної адміністрації у виконанні заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації, планує, організовує і контролює мобілізаційну підготовку економіки району.

4.27.Вносить у встановленому порядку головному управлінню облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики.

4.28.Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці , контроль за її збереженням в Україні.

4.29.Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє і подає головному управлінню економіки облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

4.30.Виконує функції з проведення контролю за виконанням делегованих повноважень виконкомами місцевих рад:

 • розглядає та узгоджує плани підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, готує до них висновки і вносить пропозиції до відповідних органів; (підпункт 1 пункту “б” частини 1 ст.27);
 • здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів - у межах своєї компетенції, спільно з Державною інспекцією з контролю за цінами в Київській області (підпункт 2 пункту “б” частини 1 ст.28);
 • сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території - у межах своєї компетенції, спільно з головним управлінням економіки та зовнішніх економічних зв’язків облдержадміністрації (підпункт 3 пункту “б” частини ст.28).
 • здійснення заходів з розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування (підпункт 1 пункту “б” частини 1 ст.30);
 • здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна усіх форм власності; прийняття рішень про скасування даного виконавчими органами сільських, міської рад дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства – спільно з відділом з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи райдержадміністрації, Державним управлінням екології та природних ресурсів в Київській області, Обухівським міжрайонним відділом лабораторних досліджень (підпункт 2 пункту “б” частини першої ст. 30);
 • встановлення , за погодженням з власниками, зручного для населення режиму роботи, розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності – в межах своєї компетенції (підпункт 4 пункту “б” частини 1 ст.30);
 • облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади (підпункт 9 пункту “б” частини 1 ст.30);
 • облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності (підпункт 10 пункту “б” частини 1 ст.30);
 • здійснення заходів щодо розвитку транспорту і зв'язку – (підпункт 1 пункту “б” частини 1 ст.30);
 • здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту, зв'язку (підпункт 2 пункту “б” частини першої ст.30);
 • сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності (підпункт 2 пункту “б” частини 1 ст.35);
 • сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць (підпункт 3 пункту “б” частини 1 ст.35).

4.31. Виконує інші функції згідно з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань:

 • від управління агропромислового розвитку матеріали прогнозів , планів короткострокового та довгострокового розвитку агропромислового комплексу , інформаційні і аналітичні матеріали щодо стану розвитку галузей рослинництва , тваринництва та інші документи діяльності агроформувань;
 • від фінансового управління планові та аналітичні матеріали щодо формування та використання районного бюджету і бюджетів виконкомів місцевих рад району ;
 • від об’єднаної державної фінансової інспекції району матеріали та інформації з питань надходження і використання державних коштів ;
 • від управління Пенсійного фонду району матеріали надходження страхових платежів до фонду та виплати пенсій ;
 • від відділу Миронівської МДПІ планові та аналітичні матеріали щодо стану сплати податків до державного та місцевого бюджетів господарюючими суб’єктами району;
 • від райвідділу статистики статистичні та аналітичні матеріали діяльності народногосподарського комплексу району ;
 • від органів місцевого самоврядування матеріали щодо стану виконання самоврядних та делегованих повноважень ;
 • від підприємств , установ і організацій планові та аналітичні матеріали з питань стану їх діяльності .

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань:

Взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами організаціями та об’єднаннями громадян.

Додаткова інформація