ПОРЯДОК проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в Кагарлицькому районі

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі — консультації з громадськістю).

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність райдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності райдержадміністрації. Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу райдержадміністрації з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються райдержадміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій її роботі.

5. Консультації з громадськістю організовує і проводить райдержадміністрація , як головний розробник проекту нормативно-правових актів або пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

6. Райдержадміністрація щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі — орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю. Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради при Кагарлицькій райдержадміністрації (далі — громадська рада). Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо райдержадміністрації. У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на території району, такі консультації проводяться обов’язково. Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

8. Під час проведення консультацій з громадськістю райдержадміністрація подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

10. Райдержадміністрація під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

 • проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
 • проектів регуляторних актів;
 • проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;
 • звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

 • конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
 • теле- або радіодебатів, електронних консультацій.

14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить райдержадміністрація із залученням громадської ради у такому порядку:

 • визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
 • приймає рішення про проведення обговорення;
 • розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
 • вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (далі — заінтересовані сторони);
 • оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;
 • збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого райдержадміністрацією шляху вирішення питання;
 • формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
 • забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
 • проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення райдержадміністрація може утворювати робочу групу.

15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

 • найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
 • питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
 • варіанти вирішення питання;
 • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
 • можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, реєстрації учасників;
 • спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
 • адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
 • прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;
 • строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується офіційний веб-сайт райдержадміністрації.

17. Райдержадміністрація для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на своєму офіційному веб-сайті:

 • інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;
 • текст проекту акта, винесеного на обговорення;
 • електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення. Строк проведення публічного громадського обговорення визначається райдержадміністрацією і повинен становити не менш як один місяць.

19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи райдержадміністрації та офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт райдержадміністрації, оприлюднюються на цьому веб-сайті протягом п’яти робочих днів після їх надходження. Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси. Інститути громадянського суспільства, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження. Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом двох тижнів.

20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців. За результатами публічного громадського обговорення райдержадміністрація готує звіт, в якому зазначається:

 • найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
 • зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
 • інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
 • інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;
 • інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 • інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

21. Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку райдержадміністрації доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

 • проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування);
 • створення телефонних "гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової - - інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

23. Вивчення громадської думки організовує і проводить райдержадміністрація із залученням громадської ради у такому порядку: визначає:

 • потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
 • питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
 • строк, форми і методи вивчення громадської думки;
 • на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
 • ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;
 • отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;
 • узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;
 • забезпечує врахування громадської думки під час прийняття райдержадміністрацією остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
 • оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

 • найменування органу виконавчої влади, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
 • найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
 • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
 • тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
 • методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
 • інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
 • узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття райдержадміністрацією остаточного рішення;
 • обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації райдержадміністрація може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства.

Додаткова інформація