ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Кагарлицькій райдержадміністрації

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при Кагарлицькій райдержадміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

1.2 Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органу виконавчої влади;

- сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.3 У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

1.4 Це Модельне положення розроблено на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

1.5 Проект Положення про громадську раду погоджується з органом, після чого схвалюється на засіданні ради.

Розділ IІ.
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень громадської ради розповсюджується на територію дії органу, при якому вона утворена.

2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі – органу), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі (адміністративно-територіальної одиниці);

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

10) організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із органом про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, співпрацю із органом, іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

2.3 Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі);

7) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та їх структурних підрозділах;

8) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності органу та його структурних підрозділів,звертатись до нього з інших питань;

9) направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території повноважень органу;

10) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

11) за запрошенням органу та його структурних підрозділів направляти представників громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться цим органом та його структурними підрозділами;

12) відповідно до напрямів роботи громадської ради утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні та робочі групи);

13) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

14) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

15) координувати діяльність інших консультативно-дорадчих органів, що діють при органі та його структурних підрозділах, а також громадських рад, що діють при органах виконавчої влади нижчого рівня на території діяльності органу, надавати їм організаційно-методичну підтримку;

16) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.3 Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер для органу та усіх інших суб’єктів, розташованих на території її діяльності, і є обов’язковими для розгляду органом.

2.4 Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

2.5 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

Розділ IІІ.

ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).

3.2 Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

3.3 Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

3.4 До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, що є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.

3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, орган повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

- процедуру ідентифікації учасників установчих зборів;

- процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого та секретаря установчих зборів;

- процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

- порядок обрання членів громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видача учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

- процедуру організації повторного голосування у разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом громадської ради, або порядок вирішення цього питання шляхом відкритого голосування;

- процедуру оголошення результатів виборів тощо.

3.9 Проект регламенту зборів розробляється ініціативною групою з проведення установчих зборів та ухвалюється установчими зборами. Регламент установчих зборів є складовою Регламенту громадської ради.

3.10Після обрання нового складу громадської ради діяльність громадської ради попереднього скликання припиняється.

3.11Діяльність чинного складу громадської ради може бути припинена достроково у випадках:

- якщо рада не зібралась на перше засідання протягом трьох місяців з дати утворення;

- якщо заяви про припинення членства у раді подали не менше третини її членів.

Розділ IV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ.
ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

- брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких є конкретна особа;

- інформувати громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

- бути членом постійних комісій, експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа;

- доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

4.2 Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу член громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4 Делегування повноважень вирішального голосу члена громадської ради або її робочого органу іншим членам громадської ради або членам робочого органу не допускається.

4.5 Члени громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6 Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- подання членом громадської ради відповідної заяви;

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше трьох разів);

- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

4.7 У разі припинення членства у громадській раді одного з обраних представників інститутів громадянського суспільства, за рішенням ради реалізується один із трьох варіантів:

1) членом ради стає наступний за списком кандидат згідно з протоколом голосування на установчих зборах;

2) інституту громадянського суспільства, який представляв член громадської ради, що вибув, надається право висунути до складу ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на чергових загальних зборах;

3) на наступних загальних зборах здійснюється обрання нових членів на заміну вибулих за процедурою, аналогічною процедурі обрання членів громадської ради на установчих зборах. Ця процедура детально прописується у Регламенті громадської ради.

4.8 У разі дострокового припинення повноважень заступника, відповідального секретаря чи голови постійної комісії (комітету, секції, тощо) виконання їх обов’язків за рішенням Президії громадської ради покладається на одного з членів громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні громадської ради.

4.9 Члени громадської ради працюють в раді на громадських засадах.

Розділ V.

НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 На першому засіданні громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник голови та секретар ради), а також, як правило, приймається Положення про громадську раду, визначається її структура (з утворенням постійних комісій та інших робочих органів ради) та ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

5.2 Голова громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу.

5.3 Голова громадської ради:

- організовує діяльність ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені ради;

- звітує про роботу громадської ради;

- представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях колегії органу та ін.

5.4 Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради на основі його заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, а також у разі припинення його членства у раді, а також при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати ним ці обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо). До свого переобрання голова громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.5 Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради.

5.6 Заступник голови громадської ради обираються як правило на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник виконує функції, покладені на нього громадською радою та розпорядженням голови ради.

5.7 Заступник голови громадської ради:

- забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;

- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) ради;

- контролює виконання плану роботи громадської ради;

- розглядає, за дорученням голови громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів ради;

- організовує вивчення та дослідження громадської думки;

- організовує надання методичної допомоги громадським радам, що діють при органах виконавчої влади нижчого рівня (територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади);

- координує роботу секретаря громадської ради;

- виконує інші функції відповідно до покладених на раду завдань.

5.8 У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження виконує заступник голови громадської ради. У виняткових випадках громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9 Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу органу, на якого покладено координацію роботи громадської ради. Секретар не є членом ради.

5.10 Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження стосунків із органом та його підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи громадської ради та виконує інші функції за рішенням громадської ради.

5.11 Положення про громадську раду, яке ухвалюється радою, має відповідати Типовому положенню, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, розвиваючи та доповнюючи його з урахуванням специфіки діяльності ради. Проект цього Положення може розроблятися ініціативною групою за участю представників органу, науковців та інститутів громадянського суспільства або в іншій спосіб.

5.12 Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на найближчий період і на перспективу, які затверджує, як правило, на своєму першому засіданні. При цьому враховуються пропозиції органу та інститутів громадянського суспільства.

5.13 З метою підвищення ефективності своєї діяльності громадська рада структурує її на основі поєднання принципів спеціалізації та кооперування, утворюючи у своєму складі постійні комісії, експертні групи та інші робочі органи.

5.14 Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання громадською радою своїх завдань громадська рада може створювати з числа членів громадської ради постійні комісії за участю залучених осіб. Кожний член ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.15 Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд громадської ради та координують роботу інших спеціалізованих консультативно-дорадчих органів відповідного профілю, які діють при органі, його структурних підрозділах та інших органах публічної влади.  

5.16 Засідання комісій проводяться відповідно до затвердженого Плану роботи громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.17 Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів публічної влади у складі громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.18 Робочі та експертні групи, інші робочі органи громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно.

5.19 Для вирішення оперативних питань роботи громадської ради утворюється Президія громадської ради, до складу якої входять: голова, заступник голови ради, відповідальний секретар, голови постійних комісій (комітетів, робочих груп тощо).

5.20 Коло питань, які може вирішувати Президія громадської ради, визначається самою громадської радою і фіксується у її Положенні та Регламенті.

5.21 Засідання Президії громадської ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. У засіданні Президії можуть за запрошенням брати участь інші члени громадської ради та інші особи.

5.22 Рішення Президії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар громадської ради.

5.23 З метою забезпечення організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради до складу обирається секретар.

5.24 Секретар, відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує планування діяльності громадської ради;

- відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань ради з урахуванням пропозицій її членів;

- забезпечує ведення протоколів засідання ради та її Президії, у триденний термін подає їх на підпис голови ради;

- контролює підготовку питань на засідання ради відповідно до проекту порядку денного;

- забезпечує оприлюднення рішень ради та направлення їх на адресу органу;

- забезпечує контроль за виконанням рішень ради;

- опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у раді;

- за погодженням з головою ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів ради та інших осіб;

- забезпечує інформування широкої громадськості про діяльність ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність ради, виконання її рішень;

- забезпечує ведення діловодства у громадській раді;

- забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові органу пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

- організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян,

- забезпечує взаємодію та листування ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- виконує інші функції для забезпечення здійснення громадською радою своїх повноважень.

Розділ VІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до Плану роботи Ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови ради або однієї третини загального складу її членів.

6.2 План роботи громадської ради на рік затверджується, як правило, на її першому у поточному році засіданні з урахуванням пропозицій органу та інститутів громадянського суспільства.

6.3 Засідання громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

6.3 Засідання громадської ради проводяться відкрито.

6.4 Засідання громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник голови.

6.5У засіданнях громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники органу.

6.6 За запрошеннямгромадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

6.7 Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.8 Оперативні питання роботи громадської ради, визначені самою радою, можуть вирішуватися на засіданні або у телефонному (електронному) спілкуванні за участю голови ради, заступника голови, голів постійних комісій ради.

6.9 Рішення, прийняті на засіданні Ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та секретарем і направляється до органу у п’ятиденний термін.

6.10 Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

Розділ VІІ.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

7.1 Орган (через свій структурний підрозділ, на який покладено відповідні повноваження) створює належні умови для роботи громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв’язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності громадської ради.

7.2 Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

7.3 Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

7.4 Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із органом про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, про співпрацю із органом, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. На цих форумах дається оцінка діяльності громадської ради та її членів. На підставі цього можуть вноситися зміни до персонального складу громадської ради у межах третини кількості її членів.

Додаткова інформація