ВСЕ ПРО ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ

Верховна Рада України 3 жовтня  2017 р. ухвалила Закон України № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон № 2148).

Спробуємо розібратися, кого стосуються ці зміни, на який розмір підви­щення пенсії слід сподіватися пенсіонерам, які вийшли на пенсію до 2009 р., та коли пенсіонери одержать перерахований розмір пенсії, а також які зміни внесено цим Законом щодо призначення пенсій у подальшому, що потрібно знати молоді вже сьогодні для того, щоб не втратити права на пенсію.

Осучаснення пенсій

Перерахунок пенсій проведено з кількох аспектів, а саме:

- із зміною показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій (осучаснення пенсій);

- використанням нового розміру прожиткового мінімуму дляосіб, які втратили працездатність;

-   переглядом відсотків зменшення розміру пенсій за достроковий вихід на пенсію жінок у 55-річному віці;

-  виплати пенсій працюючим пенсіонерам незалежно від факту роботи.

З 1 жовтня перераховано пенсії, призначені до зазначеної дати.        

При цьому перерахунок проведено із застосуванням середньої заробітної плати(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 і 2016 р. (3764,40 грн.), та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%. Це стосується пенсіонерів, які одержують пенсії за нормами Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), та військовослужбовців строкової служби — інвалідів унаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби, в тому числі тих, які одержують пенсію за нормами Закону України від09.04.92 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262), оскільки заробіток для обчислення таких пенсій визначається відповідно до ст. 40 Закону № 1058.

Збільшення розміру пенсії у зв’язку з її осучасненням у кожного пенсіонера індивідуальне, оскільки визначається з коефіцієнта заробітку, тривалості страхового стажу кожного пенсіонера (індивідуальні показники особи) та року, коли йому призначалася пенсія.

Перерахунок пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії в разі втрати годувальника із зазначених причин.

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії в разі втрати году­вальника із зазначених причин до жовтня 2017 р. обчис­лювалися за нормами Закону України «Про пенсійне за­безпечення». І розмір таких пенсій з урахуванням щомі­сячної державної адресної допомоги, яка встановлювала­ся відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265, становив 1312 грн. (крім інвалідів-шахтарів, розмір пенсії яких становив 3936 грн. (1312 грн. х 3; де 1312 грн. — прожитковий мінімум для непрацездатних осіб), а членам сімей шахтарів, смерть яких настала вна­слідок нещасного випадку на виробництві або професій­ного захворювання, з урахуванням щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника становив 2624 грн.).

Законом № 2148 передбачено проведення перерахунку та призначення в подальшому пенсій по інвалідності вна­слідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії в разі втрати годувальника із зазначених причин.

Такі пенсії з 1 жовтня 2017 р. перераховуються за нор­мами Закону № 1058 за наявності страхового стажу, по­трібного для призначення пенсії (тривалість потрібного страхового стажу визначена ст. 32 Закону № 1058). Пе­рерахунок проводиться з урахуванням документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших до­кументів, які є на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що було чинним раніше. Крім того, одержувачі пенсій можуть подати додаткові документи, які впливають на розмір пенсії (зокрема про стаж).

Для перерахунку пенсій по інвалідності внаслідок тру­дового каліцтва або професійного захворювання та пен­сії в разі втрати годувальника із зазначених причин ура­ховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше об­числено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера — заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим ч. 1 ст. 40 цього Закону.

При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із застосуванням показника середньої заро­бітної плати (доходу) за 2014—2016 рр. і величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %.

Переведення з пенсій, призначених за спеціальними законами, на пенсію за Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утри­мання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і нау­ково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засо­бів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депута­та України, розмір яких розрахований за матеріалами пен­сійних справ за нормами Закону № 1058 із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за 2014 – 2016 рр. та величини оцінки одного року страхового ста­жу — 1%. буде більший, проводиться автоматичне (без їх­нього звернення) переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом № 1058.

При цьому такі пенсіонери у будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спеціальним законом із встановленням розміру пенсії, одержуваної до переведення на Закон № 1058. Повернутися на пенсії за спеціальним законом вони матимуть змогу з першого числа місяця, наступного за тим, у якому надійшла від них відповідна заява.

Повернення відсотків за достроковий вихід на пенсію жінок.

До 1 січня 2015 р. пунктом 7-2 Прикінцевих положень За­кону № 1058 право дострокового виходу на пенсію за ві­ком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу — не менш як 30 років та за умови звіль­нення з роботи. У такому разі розмір їхньої пенсії, обчисле­ний відповідно до ст. 27, з урахуванням ст. 28 цього Зако­ну, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Передбачалося, що зменшення розміру пенсії за віком за­стосовується впродовж усього періоду одержання пенсії не­залежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася від одержання дострокової пенсії та продовжувала працювати).

Законом № 2148 таку норму змінено і передбачено, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується до до­сягнення віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону, та впродовж періоду, який дорівнює кількості повних та не­повних місяців дострокового виходу на пенсію після досяг­нення жінкою віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 цього Закону. Після завершення такого періоду розмір пенсії перегля­дається без застосування зниження пенсії з дня, наступно­го за днем завершення цього періоду.

Наприклад, жінці, яка народилася 1 серпня 1958 р. та ма­ла 30 років страхового стажу, з серпня 2013 р. призначили дострокову пенсію за досягнення 55-річного віку. Пенсій­ний вік, установлений ст. 26 Закону № 1058 для жінок, які народилися в період з 1 квітня до 30 вересня 1958 р., — 57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію на два роки раніше, внаслідок чого розмір її пенсії було зменшено на 12%. Вона досягла 57-річного віку 1 серпня 2015 р. і до 30 вересня 2017 р. одержувала зменшений розмір пенсії. Цей період становить два роки два місяці. Ураховуючи зміни в Законі, з 1 жовтня 2017 р. розмір її пенсії переглядається без засто­сування зниження пенсії за достроковий вихід на пенсію.

Перерахунок з урахуванням нового прожиткового мінімуму

Статтею 28 Закону № 1058 установлено, що мінімаль­ний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків — 35, а в жінок — 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 — жінкам пенсія за віком збільшуєть­ся на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального роз­міру пенсії за віком. При цьому наявний в особи понад­нормовий страховий стаж не може бути обмежений.

При цьому пунктом 4-1 Прикінцевих положень Закону № 1058 збережено встановлення мінімального розміру пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж за наяв­ності в чоловіків — 25, а в жінок — 20 років страхового стажу. Це стосується тих осіб, пенсії котрим призначено до 1 жовт­ня 2011 р., які після цієї дати не перераховувалися з ураху­ванням заробітної плати за періоди страхового стажу, набу­того після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється чинність Закону України «Пропідвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний ро­бочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та 7 років шість місяців (жінки) за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвер­дженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється неза­лежно від місця останньої роботи в розмірі 80% заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановлено­го для осіб, які втратили працездатність.

Крім того, в названу статтю Закону № 1058 унесено зміни, які передбачають установлення з 1 січня 2018 р. для осіб, які досягли віку 65 років, за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок — 30 років страхового стажу мінімаль­ного розміру пенсії за віком у розмірі 40% мінімальної за­робітної плати, визначеної законом про Державний бю­джет України на відповідний рік, але не менше від про­житкового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність, визначеного законом.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсії за віком установлюється в розмірі пропорційно до наявного страхового стажу виходячи з прожиткового мі­німуму, встановленого для осіб, які втратили працездат­ність, визначеного законом.

Перерахунок пенсій з жовтня п. р. провадиться з ураху­ванням прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на 1 грудня 2017 р. (1373 грн.) та збільшеного на 79 грн.

Такий прожитковий мінімум застосовується для пере­рахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, установлених законодавством.

Якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до Закону № 2148 розмір пенсії зменшується, пенсія ви­плачується в раніше встановленому розмірі. Зменшува­ти розмір пенсій неприпустимо.

Для пенсій, які буде призначено після 1 січня 2018 р. мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу — 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, установле­ний у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачуватиметься після досягнення осо­бою віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначено державну соціальну допомогу на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про дер­жавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

При цьому встановлено, що зазначений мінімальний розмір пенсії за віком застосовується тільки для визначен­ня розмірів пенсій, призначених згідно із Законом № 1058.

Крім того, для визначення мінімального розміру пенсії за віком та збільшення мінімальної пенсії за віком, передбаче­них абзацами першим і другим ч. 1, ч. 2 і 3 цієї статті, до страхового стажу не зараховується період, за який прове­дено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Мінімальна пенсійна виплата.

Пенсії та державна соціальна допомога особам з інва­лідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію (з урахуванням надбавок, під­вищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених зако­нодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Украї­ною), перераховані з 1 жовтня 2017 р. відповідно до За­кону № 2148, а також ті, що призначатимуться після цієї дати, визначаються в розмірі, не меншому за розмір про­житкового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність, установлений на 1 грудня 2017 р. Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (1373 грн.), а в разі збільшення після 1 грудня 2017 р. прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — не меншому за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.

Призначення пенсій у 2017—2018 роках.

Згідно із Законом № 2148 змінено норми ст. 26 За­кону № 1058 і визначені умови призначення пенсії за віком. Так, відповідно до ч. 1 цієї статті передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу — не менш як 15 років до 31 грудня 2017 р.

Починаючи з 1 січня 2018 р. право на призначення пен­сії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого стажу:

з 1 січня до 31 грудня 2018 р. — не менш як 25 років;

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — не менш як 26 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — не менш як 27 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — не менш як 28 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — не менш як 29 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — не менш як 30 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — не менш як 31 рік;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — не менш як 32 роки;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — не менш як 33 роки;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — не менш як 34 роки;

починаючи з 1 січня 2028 р. — не менш як 35 років.

До досягнення віку, визначеного абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наяв­ності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 р. народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;

55 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957 р.;

56 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;

56 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958 р.;

57 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.;

57 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 до 31 березня 1959 р.;

58 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1959 р.;

58 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 до 31 березня 1960 р.;

59 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1960 р.;

59 років шести місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 р.;

60 років — які народилися з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.

Частиною 2 ст. 26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2018 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 років мають особи за наявності такого стажу:

до 31 грудня 2018 р. — від 15 до 25 років;

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 16 до 26 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 17 до 27 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 18 до 28 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 19 до 29 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 20 до 30 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 21 до 31 року;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 22 до 32 років;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — від 23 до 33 років;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 р. — від 25 до 35 років.

Частиною 3 от. 26 визначено, що в разі відсутності почи­наючи з 1 січня 2019 р. страхового стажу, передбаченого ч. 1 і 2 цієї статті, право на призначення пенсії за віком ма­ють особи після досягнення віку 65 років за наявності тако­го страхового стажу:

з 1 січня до 31 грудня 2019 р. — від 15 до 16 років;

з 1 січня до 31 грудня 2020 р. — від 15 до 17 років;

з 1 січня до 31 грудня 2021 р. — від 15 до 18 років;

з 1 січня до 31 грудня 2022 р. — від 15 до 19 років;

з 1 січня до 31 грудня 2023 р. — від 15 до 20 років;

з 1 січня до 31 грудня 2024 р. — від 15 до 21 року;

з 1 січня до 31 грудня 2025 р. — від 15 до 22 років;

з 1 січня до 31 грудня 2026 р. — від 15 до 23 років;

з 1 січня до 31 грудня 2027 р. — від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 р. — від 15 до 25 років.

Крім того, ч. 4 ст. 26 зазначено, що в разі відсутності по­чинаючи з 1 січня 2018 р. потрібного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого ч. 1—3 цієї статті, пенсію за віком може бути призначено після набуття осо­бою страхового стажу, визначеного ч. 1—3 цієї статті, на дату досягнення відповідного віку.

Наявність страхового стажу, передбаченого ч. 1-3 цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, ви­значається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звер­нення за призначенням пенсії.

Новацією є те, що починаючи з 1 січня 2028 р. за наявно­сті 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку. Це передбаче­но ч. 5 ст. 26 Закону № 1058.

Державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Згідно з пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2148 у період з 1січня 2018 до 31 грудня 2020 р. особам, які досягли віку, визначеного ч. 1 ст. 26 Закону № 1058, та не набули страхового стажу, передбаченого нормами цієї статті, за наявності в них не менш як 15 років страхового стажу призначатиметься тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі - тимчасова допомога).

Тимчасова допомога призначатиметься органами соціально­го захисту населення і виплачуватиметься до досягнення особами віку, з якого вони набувають права на призначення пенсії.

Тимчасова допомога непрацюючій особі, яка досягла за­гального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, буде призначатися з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Індексація та перерахунок у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати.

Статтею 42 Закону № 1058 (зі змінами) передбаче­но,що для забезпечення індексації пенсії щороку буде проводитися перерахунок раніше призначених пенсій через збільшення показника середньої заробітної плати (до­ходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який ураховується для обчислення пенсії.

Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку буде збільшуватися на коефіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показ­ника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Ук­раїні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року, в якому буде проводитися збіль­шення, порівняно з трьома календарними роками, що пе­редуватимуть року, який є попереднім щодо року, в якому буде проводитися збільшення.

У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пен­сії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не має перевищувати 100% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Розмір, дата та порядок такого збільшення будуть ви­значатися в межах бюджету Пенсійного фонду за рішен­ням Кабінету Міністрів України.

Новації в порядку проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Частиною 4 ст. 2 Закону № 1058 було встановлено поря­док проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Кожні два роки пенсіонери зверталися до територіальних управлінь з відповідною заявою.

Законом № 2148 в установлений порядок внесено зміну, якою передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять пе­рерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в яко­му проводиться перерахунок, набули права на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на більш вигідних умовах. Порядок такого пе­рерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного Фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

Страховий стаж, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, обчислюється не раніше від дня, наступного за днем, до якого обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Нагадаємо, що такий перерахунок не провадиться пенсіо­нерам, які одержують пенсію за вислугу років на умовах, пе­редбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058.

Зміни в порядку обчислення коефіцієнта страхового стажу.

Формула розрахунку коефіцієнта страхового стажу на­ведена ст. 25 Закону № 1058:

Кс = (Смх Вс) / (100% х 12),

де Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

У зв'язку з ухваленням Закону № 2148 сама формула не змінена, водночас змінено вартість одного року страхово­го стажу .

При цьому, як раніше, коефіцієнт страхового стажу ви­значається із заокругленням до п'яти знаків після коми та не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу за Списком № 1 та підземної роботи — 0,85.

Слід зауважити, що з 1 жовтня до 31 грудня 2017 р. для призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 і 2016 р. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу — 1,35%.

З 1 січня до 31 грудня 2018 р. для призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній по­казник за 2016 і 2017 р. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу — 1 %.

Крім того, передбачено: якщо за однаковими показни­ками індивідуального коефіцієнта заробітної плати (дохо­ду) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 р., обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 р., розмір якої об­числений з урахуванням положень абзацу першого цього пункту, Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (дохо­ду) в Україні, який застосовується для призначення пенсій з 1 січня до 31 грудня 2018 р., таким чином, щоб пенсії, призначені в цей період, не були меншими за пенсії, що призначалися з 1 січня до 31 грудня 2017р.

Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсій.

Пунктом 45 розділу XV«Прикінцеві положення» Закону № 1058визначено, що збільшення показника середньої за­робітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передба­чене ч. 2 ст. 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 р.

У 2019—2020 рр. показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який за­стосовується для перерахунку пенсій, збільшується на кое­фіцієнт, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збіль­шення, порівняно з роком, що передує року, який є попе­реднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Право на призначення пільгових пенсій за роботу в шкідливих виробництвах збережено.

Зміни щодо умов призначення пенсій за віком на пільго­вих умовах не відбулися. Як і раніше, на пільгову пенсію бу­дуть виходити:

— особи, які працювали на роботах з особливо шкідли­вими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами пра­ці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і по­казників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць;

—        чоловіки, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподар­ської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприєм­ствах сільського господарства;

— жінки, які працюють трактористами-машиністами, маши­ністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажуваль­них машин, змонтованих на базі тракторів та екскаваторів;

—        жінки, які працюють доярками (операторами машин­ного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, рад­госпах, інших підприємствах сільського господарства;

— робітниці текстильного виробництва, зайняті на верста­тах і машинах, за списком виробництв і професій, затвердже­ним у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

— жінки, які працюють у сільськогосподарському ви­робництві та виховали п'ятьох і більше дітей, - незалеж­но від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

— водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті в технологічному процесі важких і шкідливих виробництв;

— працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будів­ництві шахт і рудників та в металургії, — за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Крім того, окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць мо­жуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення ві­ку, передбаченого ст. 26 цього Закону, в порядку, визначе­ному Кабінетом Міністрів України.

Є особливість у праві на пенсію за віком на пільгових умовах жінок, зайнятих упродовж повного сезону на виро­щуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну.

Пунктом 23 розділу XV«Прикінцеві положення» Закону № 1058 передбачено: якщо на день набрання чинності За­коном № 2148 вони мають стаж роботи, потрібний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповід­но до п. «є» ст. 13 Закону № 1788 (не менш як 20 років), то виходитимуть на пенсію після досягнення віку від 50 до 55 років залежно від дати народження (див. абзаци три — тринадцять п. «б» ч. 1 ст. 13 Закону № 1788).

Умови призначення таких пенсій визначено ст. 114 розділу XIV1«Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян» Закону № 1058 (зі змінами). Розміри пенсій за віком на пільгових умовах визначаються відповідно до ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 Закону № 1058.

Чи будуть призначатися пенсії за вислугу років.

Право на пенсію за вислугу років мають артисти теат­рально-концертних та інших видовищних закладів, підпри­ємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та в порядку, що затвер­джуються Кабінетом Міністрів України.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується в разі звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Щодо інших професій, то п. 21 розділу XV«Прикінцеві по­ложення» Закону № 1058 їм збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо такі особи на день набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років та стаж, по­трібний для призначення пенсії за вислугу років, передба­чений ст. 52, 54 і 55 Закону № 1788. Їм пенсія за вислугу років буде призначатися за їхнім зверненням з дотриман­ням умов, передбачених Законом № 1788 (наприклад, пе­дагогам та медикам — за досягнення пенсійного віку (або незалежно від віку за умови, якщо вони на 1 квітня 2015 р. мають — 25 років чи на 31 грудня 2015 р. — 25 років шість місяців спеціального стажу) та звільнення з роботи за спе­ціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років).

Розмір пенсії за вислугу років буде визначатися відпо­відно до ст. 27 та з урахуванням норм ст. 28 Закону № 1058.При цьому в частині визначення права будуть застосовуватися положення Закону № 1788 (у тому числі ст. 60).

Збережено право виходу на дострокову пенсію за віком.

Статтею 115 розділу XIV1«Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян» визначено право та умови призначення пенсій окремим категоріям громадян:

1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспро­порційні карлики — після досягнення чоловіками 45 років, жінками — 40 років та за наявності страхового стажу — не менш як 20 років у чоловіків і не менш як 15 років у жінок;

2) особи з інвалідністю по зору І групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства І групи — після досягнення чо­ловіками 50 років, жінками — 40 років та за наявності страхового стажу — не менш як 15 років у чоловіків і не менш як 10 років у жінок;

3) жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, — після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу — не менш як 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо п'ятьох або більше дітей чи дитину з інвалідністю виховує батько, йому при­значається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 ро­ків та за наявності страхового стажу не менш як 20 років;

4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, виконання інтернаціонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторного шлюбу, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) в період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 20 ст. 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до п. 12 і 13 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов'язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до п. 19 ст. 6, особи з інва­лідністю внаслідок війни відповідно до п. 11 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторного шлюбу, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого і сьомого п. 1 ст. 10 цього Закону, а також абзацу восьмого п. 1 ст. 10 цього Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов'язаних, — після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років у жінок.

Умови призначення пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення.

До статті 55 Закону України «Про статус і соціальний за­хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» внесено зміни щодо тривалості страхо­вого стажу, потрібного для призначення пенсій зі знижен­ням пенсійного віку, якими передбачено, що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менш як 15 років страхового стажу.

Наприклад, чоловік, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, у 1988 р. відпрацював у зоні відчуження два місяці, має право на призначення пенсії за досягнення 55-річного віку (зі зни­женням на п'ять років). Цього віку він досягає у 2020 р.

З урахуванням норм ст. 26 Закону № 1058 щодо тривалості страхового стажу для виходу на пенсію у 55 років (у 2020 р.) йому потрібно мати 22 роки страхового стажу (27 - 5 = 22).

Строки призначення пенсії в разі відстрочення часу призначення пенсії за віком.

Статтею 45 Закону № 1058 передбачено, що пенсія при­значається з дня звернення за пенсією. При цьому пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнен­ня пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше від трьох місяців з дня досягнення особою пенсій­ного віку.

У разі відстрочення часу призначення пенсії за віком пенсія з урахуванням положень ст. 29 цього Закону при­значається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому було набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбу­лося не пізніше від трьох місяців з такого дня.

Виплата пенсії у повному розмірі.

Статтею 47 Закону № 1058 визначено, що з 1 жовтня 2017 р. пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопи­чувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечен­ня, крім випадків, передбачених законом.

Винятком є державні службовці, які одержують пенсію за Законом України «Про державну службу».

З 1 жовтня 2017 р. пенсії, призначені після набрання чинно­сті Законом України «Про заходи щодо законодавчого забез­печення реформування пенсійної системи» (після 1 жовтня 2011 р.) (крім осіб з інвалідністю І та II групи, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») відповідно до Закону України «Про державну службу» в період роботи на по­садах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 р. № 889-\/ІІІ «Про державну службу», а також на посадах та умовах, передбачених законами України «Про про­куратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються в розмірі, обчисленому відповідно до Закону № 1058.

Перевірка правомірності наданих підприємством для призначення (перерахунку) пенсій документів.

Пунктом 3 ст. 44 Закону № 1058 (зі змінами, внесеними Законом 2№ 2148) передбачено, що органи Пенсійного фонду мають право вимагати надання відповідних доку­ментів від підприємств, організацій та окремих осіб, вида­них ними для оформлення пенсії, а також за потреби пере­віряти обґрунтованість їхньої видачі та достовірність пода­них відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'яз­ковому державному пенсійному страхуванню, умови їхньої праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію. На такі перевірки не по­ширюються положення законодавства про державний на­гляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Додаткова інформація