Зміни в пенсійному забезпеченні державних службовців

З 1 травня 2016 р. набрав чинності Закон України від 10.12.2015 р. №889-VIII «Про державну службу», яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до ст. 37 Закону України від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу».

Порядок призначення таких пенсій затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 622 «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб», яка застосовується починаючи з 1 травня 2016 р.

Згідно з пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 утратив чинність Закон № 3723, крім ст. 37, що застосовується до осіб, за­значених у п. 10 і 12 цього розділу.

Пунктами 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 передбачено право державних служ­бовців на призначення пенсії за віком відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

Пенсії відповідно до Закону № 889 у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу ро­боти на посадах, віднесених до кате­горій посад державних службовців (ст. 37 Закону № 3723), признача­ються таким особам:

— які досягли пенсійного віку:

чоловіки — 62 років. До досягнення зазначеного віку право на призначення пенсії мають чоловіки 1955 р. народження і старші після досягнення ними такого віку: 61 року, які народилися до 31 грудня 1954 р. включно; 61 року шести місяців, які народилися з 1 січня до 31 грудня 1955 р.;

жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

— мають страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років;

— яким не призначали пенсії відповідно до Закону № 3723;

— на день набрання чинності Зако­ном № 889 обіймали посади державної служби та мали не менш як 10 ро­ків стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад держав­них службовців, визначених ст. 25 Закону № 3723 та актами Кабінету Міністрів України, або на день на­брання чинності Законом № 889 ма­ли не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних ка­тегорій посад державної служби, ви­значених ст. 25 Закону № 3723 та ак­тами Кабінету Міністрів України, не­залежно від факту роботи на держав­ній службі на 1 травня 2016 р.

Приклад 1. За призначенням пенсії відповіднодо ст. 37 Закону № 3723 звернувся гр. К., який з 16 травня 2004 р. працює на посаді головного спеціаліста міністерства.

Зважаючи на те, що з 1 травня обі­ймана особою посада головного спеціаліста загального відділу не від­несена до посад державної служби, тобто на момент набрання чинності Законом № 889 особа не обіймала посади державної служби в держав­ному органі, в призначенні пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 відмовлено.

Приклад 2. 18 серпня п. р., досяг­нувши пенсійного віку, за призначен­ням пенсії відповідно до ст. 37 Зако­ну № 3723 звернулася гр. О. Згідно із записами в трудовій книжці особа працювала на посадах, віднесених до відповідних посад державної служби в період з 28 лютого 1989 до 30 березня 2012 р.

Ураховуючи той факт, що особою відпрацьовано на посадах, віднесе­них до відповідних посад державної служби, понад 20 років, вона має право, на призначення пенсії відпо­відно до ст. 37 Закону № 3723.

Приклад 3. У серпні п. р. за призна­ченням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 звернувся гр. Ж. За записами в трудовій книжці особа працювала на державній службі в пе­ріод з 20 червня 2006 до 18 серпня п.р., тобто набула 10 років стажу дер­жавної служби на 20 червня 2016 р.

Пунктом 10 Прикінцевих та пере­хідних положень Закону № 889 нада­но право на призначення пенсії від­повідно до ст. 37 Закону № 3723 дер­жавним службовцям, які на день набрання чинності цим Законом (1 травня 2016 р.) обіймали посади державної служби та мали не менш як 10 років стажу на посадах, відне­сених до відповідних категорій посад державної служби.

Зважаючи на те, що на 1 травня 2016 р. гр. Ж. не мав 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, право на пенсію відпо­відно до ст. 37 Закону № 3723 в ньо­го відсутнє.

Довідково. Статтею '25 Закону № 3723 визначено сім категорій по­сад державних службовців, залежно від яких установлювалися ранги дер­жавних службовців.

Під час визначення права особи на призначення пенсії за Законом № 889 за записами трудової книжки (в деяких випадках із долученням інших документів), слід установлювати відповідність посади, обійманої особою, посадам, визначеним ст. 25 Закону № 3723.

Основним критерієм, що визначає підстави для зарахування того чи ін­шого періоду роботи особи на посаді державного службовця до стажу, який дає право на призначення пен­сії відповідно до ст. 37 Закону № 3723, є встановлення за обійма­ною посадою відповідного рангу.

Пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також пенсії державним службовцям, які не мають права на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723, призначаються за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», як передбачено ст. 90 Закону № 889.

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше від дати виникнення права на неї в розмірі 60% суми їхньої заробітної плати, до якої зараховуються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати працюючого державного службовця відповідних посад та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої зараховуються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії згідно зі ст. 37 За­кону № 3723 посадовий оклад та надбавки за ранг та вислугу років ураховуються в розмірах, установле­них на день звернення за призначен­ням пенсії за останньою обійманою посадою державної служби (або прирівняною до неї в разі відсутності в державному органі відповідних по­сад державної служби).

Інші виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) ураховуються за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби поспіль перед зверненням за пенсією незалежно від перерв починаючи з 1 травня 2016 р. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається діленням загальної суми цих виплат на 60. Якщо на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 1 травня 2016 р., середньомісячна сума таких виплат визначається діленням загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 р. На бажання особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні.

Для державних службовців, які звернулися за призначенням пенсії у травні 2016 р., а також для осіб, які не працювали починаючи з 1 травня 2016 р. на посадах державної служби, сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 р. як повний місяць.

Матеріальна допомога та виплати,які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, ураховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, на їхнє бажання, розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатися в середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше від травня 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.

Разом з тим, хотілося б зупинитися на питанні проведення перерахунків пенсій, призначених відповідно до Закону України від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу».

Визначення заробітку для обчислення пенсії відповідно до ст. 371 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-XII регулювалося постановою КМУ від 31.05.2000 № 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії».

З 01.06.2015 р скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначаються відповідно до Закону № 3723 (розділ ІІІ «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 р. №213).

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. за № 889-VIII скасовано, зокрема, статтю 371 Закону № 3723 (пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889).

Крім того, постановою КМУ від 14.09.2016 р. № 622 «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» скасовано постанову КМУ від 31.05.2000 р. № 865, якою визначався механізм перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону № 3723.

Враховуючи те, що Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. за № 889-VIII не передбачає проведення перерахунку пенсій, в тому числі призначених згідно із Законом № 3723, та скасовано постанову КМУ від 31.05.2000 № 865, підстави для перерахунку пенсій, який був передбачений ст. 371 Закону № 3723, відсутні.

Заступник начальника УПФУ
у Кагарлицькому районі Людмила Володимирівна Візьонок

Додаткова інформація